Iné služby

Prehliadky, opravy a servis sprievodných zariadení

Naša činnosť sa neobmedzuje len na plynové motory. Vykonávame tiež práce na ostatných súčastiach inštalácií založených na plynovom motore. Vykonávame napr. prehliadky a opravy generátorov spolu s hodnotením technického stavu, prehliadky a opravy kompresorov zemného plynu, prehliadky plynových vedení, prehliadky elektrických zariadení a rozvodov, prehliadky a servis sprievodných zariadení na inštaláciách, ako sú čerpadlá, tepelné výmenníky, ventily apod.

Boroskopické služby

Profesionálny boroskop s pohyblivou prizmou a možnosťou zväčšenia obrazu nám umožňuje presne diagnostikovať každú skúmanú súčasť. Inštalovaná kamera umožňuje nahrávanie obrazu a odovzdanie kompletnej dokumentácie zákazníkovi. Boroskopická prehliadka je často spojená s hodnotením technického stavu zariadenia a prípravou expertíz.

Naplnenie olejových a chladiacich rozvodov

Ponúkame služby naplnenia rozvodov vrátane dodania mazacích olejov a chladiacich kvapalín.

Skúšky motorového oleja a chladiacich kvapalín

Spolu s dodávkou mazacieho oleja a/alebo chladiacej kvapaliny, alebo na samostatnú zákazku, ponúkame služby skúšok použitého mazacieho oleja a chladiacej kvapaliny spolu s hodnotením užitočnosti látky k ďalšej prevádzke a hodnoteniam jej vplyvu na prevádzkovanú inštaláciu.

Skúšky kvality plynného paliva

Na zaistenie správnej servisnej podpory a učinenie prípadných preventívnych úkonov ponúkame laboratórne skúšky zloženia plynného paliva, ktorých výsledky predložíme s komentárom, ktorý bude obsahovať predovšetkým detailné pokyny ohľadom kvality plynu a jeho vplyvu na prevádzkované zariadenie.

Hodnotenie technického stavu a technické poradenstvo

Ponúkame komplexnú službu hodnotenia technického stavu plynových motorov spolu s technickým poradenstvom ohľadom ďalšej prevádzky, zvlášť v prípade prevádzkových problémov, zmeny prevádzkových podmienok, špecifikovania opravárenských činností na zariadení, zmiernenia nepravidelností činnosti zariadenia apod.

Expertízy

Ponúkame vypracovanie expertízy pre užívateľov plynových motorov, týkajúcich sa poškodenia prevádzkovaných zariadení. Kvalifikovaný a skúsený personál expertov diagnostikuje a zhodnotí poškodenie a/alebo nepravidelnosti v činnosti každého druhu.

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel./fax: +48 / 32 / 254-61-69 e-mail: office@ferox.pl